CRISIS MANAGEMENT OF RISKS – CRIMARIS™

SOUČASNÉ VÝZVY

V současné krizi je většina podnikatelských subjektů vystavena závažným potížím:

 • Stres
  v důsledku absence či manipulace informací a faktů, interní – atmosféra,  externí – sociální
 • Neustálé změny a chaos
  interní i externí komunikace, časté změny právního a regulatorního rámce, nutnost práce z domova, absentujících či demotivovaných manažerů a zaměstnanců
 • Riziko podnikatelských ztrát a neefektivity
  výnosové, peněžní, klientů/zakázek, snižování výroby, hrozba insolvence či až pochybnosti o pokračování podnikání, nesprávně provedená či následně neefektivní transakce kapitálového vstupu
 • Hrozba úniků citlivých dat
  snížení pozornosti k možnému zneužití firemních dat, snížená obezřetnost ke sdílení dat a jejich možné manipulaci
 • Hackerské útoky na firemní infrastrukturu
  citlivá data týkající se firemních hodnot
 • Externí podvodné útoky
  snahy organizovaných skupin zneužít krizovou situaci
 • Interní podvody
  zneužití udělených krizových výjimek ze standardních procesů a omezení jejich kontrol nebo způsobené odcházejícími zaměstnanci

POTENCIÁLNÍ ŠKODY

Mimořádné okolnosti vyvolané krizovou situací mohou způsobit závažné škody a ovlivnit tak vaše podnikání:

 • Nedostatečné či neefektivní řízení firmy
  zdravotní, kapacitní či jiná omezení managementu mohou způsobit chybná rozhodnutí o operativních krocích nebo upozadění jinak klíčových rozhodovacích procesů
 • Ztráty spojené s omezením či kolapsem byznysu
  ztráta výnosů, kontinuální fixní náklady, negativní dopad na zisky, nemožnost vyplácení podílů na zisku, snížení hodnoty firmy či jejích aktiv, problémy s řízením cashflow, přerušení dodavatelských vztahů
 • Zneužití firemních dat
  ztráty klíčových obchodních informací, devalvace či ztráta obchodních vztahů, ztráty lidského potenciálu či duševního vlastnictví, poškozená reputace firmy
 • Ztráty v důsledku uskutečněných podvodných schémat zvenčí
  např. social engineering
 • Zneužití firemních aktiv a hodnot interními podvody
  manipulace s finančními výkazy, v oblasti zakázek, v oblasti cenotvorby, úplatkářství
 • Kapitálové ztráty jako negativní efekt nesprávně provedené transakce kapitálového vstupu do podniku kvůli nedostatkům při předinvestičních analýzách souvisejících rizik

NAŠE PODPORA V KRIZI

Pro zamezení či významné zmírnění dopadů výše uvedených rizik a pomoc s výzvami, jimž vaše společnost čelí, nabízí DABRICON v úzké a důvěrné spolupráci s vámi následující účinné postupy.

1 /

AKUTNÍ FÁZE

Krátkodobá

Akutní analýza rizik, zejména kritických oblastí firmy, včetně vyhodnocení výkonů a krizového chování jejích manažerů a zaměstnanců pro kvalitní krizové rozhodování.

Asistence při zavádění personálních opatření za dostatečného zohlednění rizik vyplývajících z akutního snižování stavu zaměstnanců a manažerů, zejména s ohledem na budoucnost firmy a byznysovou kontinuitu, očekávatelné obchodní spory, rizika posílení (nekalé) konkurence či zneužití firemních hodnot a podvodů.

Nastavení způsobu a obsahu firemní komunikace uvnitř i vně organizace zohledňující rizika plynoucí z chybného komunikování stavu firemních procesů, komunikace se zákazníky, dodavateli, financujícími institucemi, státními orgány i manažery a zaměstnanci.

Ochrana před zneužitím citlivých dat provedením urgentní IT prověrky činností souvisejících s využíváním a zabezpečením firemních dat při jejich vytváření, manipulaci s nimi a přenosu, efektivním omezením přístupových práv, sledováním přenosu dat, zajištěním bezpečnosti a ukládáním dat v souladu s aplikovatelnými předpisy, a kontinuálním vyhodnocováním použití dat pro zamezení jejich chybného či podvodného využití.

Kontinuální podpora při zajištění fungování společnosti v rámci externích krizových opatření při pečlivém zohlednění výše uvedených opatření.

2 /

REAKTIVNÍ FÁZE

Střednědobá

Posílení firemního systému řízení rizik během návratu společnosti ke standardnímu fungování.

Vyčíslení utrpěných škod detailní odbornou analýzou škod způsobených krizí při zohlednění veškerých relevantních aspektů, výpočet její celkové výše a doporučení dalšího právního postupu soudního sporu či mimosoudního vyrovnání.

Asistence při nárokování škod od pojišťoven, státu, obchodních partnerů, zaměstnanců či manažerů, včetně aktivní spolupráce s právními zástupci.

Odborná podpora při navracení firemních hodnot dle závazného rozhodnutí o způsobených škodách, a to i v zahraničí.

Využití naší expertízy pro správnou a efektivní předinvestiční analýzu relevantních rizik před plánovanou transakcí kapitálového vstupu do podniku postiženého krizí

3 /

PREVENTIVNÍ FÁZE

Dlouhodobá

Asistence při implementaci opatření pro posílení procesních a kontrolních systémů řízení rizik, včetně souladu firmy s měnícím se právním a regulatorním prostředím.

Datové analýzy cílené na identifikaci nejohroženějších IT systémů společnosti a změny jejich nastavení, zasazení do organizace a fungování k dosažení optimálních výkonů i nejvyšší míry bezpečnosti a odolnosti vůči potenciální krizi v budoucnu.

Datové a bezpečnostní testování prostupnosti, odolnosti a napadnutelnosti firemních systémů.

Nastavení a instalace eskalačních a krizových plánů

Posílení firemní kultury skrze navržení změn a asistence při jejich zavádění v oblasti interní kultury, etiky a schopnosti adaptace na změny, zejména v krizích, využívající souhrn poučení z aktuální krize.

Využití naší expertízy pro správnou a efektivní předinvestiční analýzu relevantních rizik před plánovanou transakcí kapitálového vstupu do podniku postiženého krizí

O DABRICONU

DABRICON nabízí vysoce kvalifikovanou konzultační asistenci butikového typu v širokém spektru služeb v oblasti řízení firemních a podnikatelských rizik s přímým a osobním přístupem k Vám. Proaktivně. K Vašemu prospěchu.

Profesionálně se díváme na rizika a soulad s předpisy uvnitř i vně Vašeho podnikání. Naším cílem je poskytovat Vám pružný, nezávislý a neovlivněný expertní pohled na Váš byznys a rizika, která ho ovlivňují. V butikové formě poradenství s nejvyšší důvěrností. Pro Váš klid a spokojenost v podnikání.

Různé potřeby, různá aplikovatelnost

Náš tým je vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem s řízením rizik pro klienty v různých odvětvích rychle a flexibilně schopen pomoci také Vám. Jsme připraveni být Vaším partnerem i v kritických situacích, v jakých se momentálně můžete ne vlastní vinou nacházet.

Kontakt

Kontaktní informace

 • Na Poříčí 1041/12
  Praha 1 - Nové Město
  110 00
 • +420 737 235 534